งานบริการวิชาการประจำปี2565
อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การออกแบบระบบสื่อความหมายธรรมชาติ"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยแนวคิด
การแบบภูมิสถาปัตย์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาโฮมสเตย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        โครงการ "บูรณาการองค์ความรู้ สู่การต่อยอดชุมชน"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        โครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        โครงการอบรม "การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        โครงการอบรมนักเล่าเรื่องวัฒนธรรมชุมชน Storyteller Training [18 มิ.ย. 65]


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการบริการวิชาการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำ “ข้าวเกรียบปลาดุก”ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำสมุนไพรและหลักสูตรการทำขนมไทย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>        การอบรม Western Dinning Etiquette


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>