แบบฟอร์มงานวิจัย

 

: : ประกาศ-หลักเกณฑ์
ประกาศ-หลักเกฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย(Research Article) หรือบทความทางวิชาการ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Web of
-Science หรือ Scopus Quartile 1และ2 (ฉบับแก้ไข)
 
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯอาจารย์-ประจำปีงบประมาณ-2567 
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯสายสนับสนุน-ประจำปีงบประมาณ-2567 
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯบัณฑิตศึกษา-ประจำปีงบประมาณ-2567 
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ-ประจำปีงบประมาณ-2567 
Check-list-เอกสารประกอบการเสนอโครงการ-และการขอเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการใช้งาน Google Scholar มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กองส่งเสริมบริการวิจัยและบริการวิชาการ)
ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ ประจำปี พ.ศ.2566
: : แบบคำร้อง / แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมอาจารย์,การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
   -นานาชาติ (Fast Track) และสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(word)
 
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
   -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(word)
 
ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
แบบ-วจ.1-แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย(word)
แบบ-วจ.3-รายงานผลการดำเนินงานวิจัย(word)