แบบฟอร์มงานวิจัย

 

: : ประกาศ-หลักเกณฑ์
ประกาศ-หลักเกฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย(Research Article) หรือบทความทางวิชาการ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Web of
-Science หรือ Scopus Quartile 1และ2 (ฉบับแก้ไข)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2566
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯอาจารย์-ประจำปีงบประมาณ-2566
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯสายสนับสนุน-ประจำปีงบประมาณ-2566
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯบัณฑิตศึกษา-ประจำปีงบประมาณ-2566
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ-ประจำปีงบประมาณ-2566
Check-list-เอกสารประกอบการเสนอโครงการ-และการขอเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการใช้งาน Google Scholar มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กองส่งเสริมบริการวิจัยและบริการวิชาการ)
ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ ประจำปี พ.ศ.2566
: : แบบคำร้อง / แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2566(word)
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
   -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(word)
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมสายสนับสนุน
   -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(word)
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
   -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(word)
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
   -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (word)
แบบ-วจ.1-แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย(word)
แบบ-วจ.3-รายงานผลการดำเนินงานวิจัย(word)