แบบฟอร์มงานวิจัย

 

: : ประกาศ-หลักเกณฑ์
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯอาจารย์-ประจำปีงบประมาณ-2565
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯสายสนับสนุน-ประจำปีงบประมาณ-2565
ประกาศ-หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯบัณฑิตศึกษา-ประจำปีงบประมาณ-2565
Check-list-เอกสารประกอบการเสนอโครงการ-และการขอเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการใช้งาน Google Scholar มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: : แบบคำร้อง / แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มเสนอขอทุนส่งเสริมอาจารย์ พ.ศ.2565(word)
แบบฟอร์มเสนอขอทุนส่งเสริมอาจารย์ พ.ศ.2565(pdf)
แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนส่งเสริมสายสนับสนุน พ.ศ. 2565 (word)
แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนส่งเสริมนิสิตปริญญาเอก พ.ศ. 2565 (word)
แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนส่งเสริมนิสิตปริญญาโท พ.ศ. 2565 (word)
แบบ-วจ.-1-แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย(word)
แบบ-วจ.-1-แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย(pdf)
แบบ-วจ.2-สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย-แนบงวด-2-3(word)
แบบ-วจ.2-สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย-แนบงวด-2-3(pdf)
แบบ-วจ.3-รายงานผลการดำเนินงานวิจัย(word)
แบบ-วจ.3-รายงานผลการดำเนินงานวิจัย(pdf)
บันทึกข้อความขอคืนเงินโครงการวิจัย(ปี-2564)
บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย(ปี-2564-ครั้งที่-2)
บันทึกข้อความขอคืนเงินโครงการวิจัย(ปี-2563)
บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการปิดโครงการวิจัย(ปี-2563)