แบบฟอร์มงานวิจัย

 

: : แบบคำร้อง / แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มเสนออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย2564
แบบ-วจ.-1-แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย
แบบ-วจ.2-สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย
แบบ-วจ.3-รายงานผลการดำเนินงานวิจัย
แบบฟอร์ม-ขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย
: :ข้อมูลแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีส