อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ

  Miss Papada Anankiratikarn

  ประธานหลักสูตร

  Lecturer/Head of Bachelor Program (Hotel Management)

  E-mail : orawan.a@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย

  Asst.Prof.Nantana Lapvisadchai (Ph.D)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : nantana.o@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.ดร.เยาวภา นียากร

  Miss Yaowapa Neeyakorn (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : yaowapha.n@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

  Miss Siriwan Ghuangpeng (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : siriwan.g@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว

  Mr.Kritnaphat Singsivo

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : kritnaphat.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7375
More Information



  อ.ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ

  Miss Philaiwan Chompoopor (Ph.D.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร  Lecturer

  E-mail : philaiwan.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา

  Asst.Prof.Preeda Chaiya (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : preeda.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์

  Mr.Songphon Uthaisar (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : songphon.u@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7381
More Information



  อ.ดร.ธนิดา ลครศรี

  Miss Tanida Lakornsri (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : tanida.l@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.ดร.อมลภัช ศรีธเรศ

  Miss Amonphat Sritharet (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : Amonphat.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.ดร.สรายุทธ ชัยเลื่องลือ

  Mr.Sarayut Chailuanglua (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : sarayuth.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.วรัณ มังสิงห์

  Mr.Waran Mangsing

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : warun.m@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information



  อ.หริรักษ์ จันทิมะ

  Mr.Harrirak Chantima

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : harrirak.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information