แผนผังเว็บไซต์

บุคลากร


     คณะกรรมการประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     คณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     

ฝ่ายวิชาการ


     สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
     สาขาการจัดการโรงแรม
     สาขาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
     บัณฑิตศึกษา ศศ.ม.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     บัณฑิตศึกษา ป.รด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     ฝ่ายสนับสนุน

เว็บฝ่าย

เว็บภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เว็บภายนอกคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

     บัณฑิตวิทยาลัย มมส
     ประกันคุณภาพการศึกษา
     วารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
      -โรงแรมร่วมสมัย(CITH)

     สมัครเรียนออนไลน์
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
     สถาบันคุณวุฒิวิชาอาชีพ(องค์การมหาชน)
     
     
     อว.
     วช.
     สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
     NRIIS
     KNIT
     สวทช.
     สปสช.
     ททท.

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะการบัญชีและการจัดการ
     คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
     คณะนิติศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะเภสัชศาสตร์
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
     คณะแพทยศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเทคโนโลยี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

     ประวัติความเป็นมา
     ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     ยุทธศาสตร์
     สถานที่ตั้ง
     โครงสร้าง
     แผนปฏิบัติราชการ
     หลักสูตรที่เปิดสอน
     พระราชบัญญัติ
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
     แผนปฎิบัติราชการ
     แผนผังเว็บไซต์
     ติดต่อหน่วยงาน
     คณะกรรมการประจำคณะฯ
     คณะกรรมการบริหารคณะฯ
     สายวิชาการ
     -ศศ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)
     -ศศ.บ.(การจัดการโรงแรม)
     -ศศ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)
      หลักสูตรภาษาอังกฤษ

     -ศศ.ม.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     -ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การสมัครเรียน

สำหรับนิสิต

     หลักสูตรที่เปิดสอน
     ระดับปริญญาตรี
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก
     หลักสูตรระยะสั้น
     หลักสูตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
     ลงทะเบียน
     ปฏิทินการศึกษา
     แบบฟอร์มฝึกงาน
     แบบฟอร์มทั่วไป
     สื่อออนไลน์คณะ
     ตารางสอนอาจารย์
     สมัครงานกับกองกิจ
     ถาม-ตอบ

สำหรับบุคลากร

หน่วยงานภายใน

     แบบฟอร์มบุคลากร
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
     บริหารความเสี่ยง
     จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
     จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
     เว็บไซต์ภายในและภายนอกคณะฯ
     งานวิจัย
     งานบริการวิชาการ
     งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     หน่วยวิจัยท่องเที่ยวและโรงแรม

อื่นๆ

     
     เพจTHMMSU