แผนผังเว็บไซต์

เว็บภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

     บัณฑิตวิทยาลัย มมส
     วารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
      -โรงแรมร่วมสมัย(CITH)

     สมัครเรียนออนไลน์
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
     สถาบันคุณวุฒิวิชาอาชีพ(องค์การมหาชน)
     

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

     ประวัติความเป็นมา
     ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     ยุทธศาสตร์
     สถานที่ตั้ง
     โครงสร้าง
     อำนาจหน้าที่
     แผนปฏิบัติราชการ
     พระราชบัญญัติ
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
     แผนปฎิบัติราชการ
     แผนผังเว็บไซต์
     รายงาน/การเผยแพร่
     เผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
     ติดต่อหน่วยงาน
     คณะกรรมการประจำคณะฯ
     คณะกรรมการบริหารคณะฯ
     สายวิชาการ
     -ศศ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)
     -ศศ.บ.(การจัดการโรงแรม)
     -ศศ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)
      หลักสูตรภาษาอังกฤษ

     -ศศ.บ.(ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต)
     -ศศ.ม.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     -ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

     สายสนับสนุน

การสมัครเรียน

สำหรับนิสิต

     หลักสูตรที่เปิดสอน
     ระดับปริญญาตรี
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก
     หลักสูตรระยะสั้น
     หลักสูตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
     ลงทะเบียน
     ปฏิทินการศึกษา
     แบบฟอร์มฝึกงาน
     แบบฟอร์มทั่วไป
     สื่อออนไลน์คณะ
     ตารางสอนอาจารย์
     ตารางเทียบเคียงรายวิชา
     สมัครงานกับกองกิจ
     ถาม-ตอบ

สำหรับบุคลากร

หน่วยงานภายใน

     แบบฟอร์มบุคลากร
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
     บริหารความเสี่ยง
     จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
     จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
     เว็บไซต์ภายในและภายนอกคณะฯ
     งานวิจัย
     งานบริการวิชาการ
     งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     วารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย - CITH
     หน่วยวิจัยท่องเที่ยวและโรงแรม

อื่นๆ

     
     เพจTHMMSU