เอกสารและการดำเนินการ สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ประกาศข้อปฎิบัติสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศข้อปฎิบัติสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
ปฎิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา2566
แนวปฏิบัติในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 1)แบบคำร้องขอฝึกประสบการวิชาชีพ(วิชาชีพ1)
    -แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ไทย)
    -แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(Eng)
2)หนังสือยินยอมผู้ปกครอง(วิชาชีพ2)
    -หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
3)แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการวิชาชีพ
   (1ฉบับต่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน 1 แห่ง)(วิชาชีพ_3)

    -แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือราชการ
4)ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    -ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
    -ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการโรงแรม
    -ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บันทึกข้อความ
   -แบบคำร้องขออนุมัติยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ