porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

 

เอกสารและการดำเนินการ สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ประกาศข้อปฎิบัติสำหรับฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1)แบบคำร้องขอฝึกประสบการวิชาชีพ(วิชาชีพ1)
-แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ไทย)
-แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(Eng)
2)แบบตรวจสอบจบ
-วิชาชีพ_2.1สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
-วิชาชีพ_2.2สาขาการจัดการโรงแรม
-วิชาชีพ_2.3สาขาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3)หนังสือยินยอมผู้ปกครอง(วิชาชีพ3)
-หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
4)แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการวิชาชีพ
(1ฉบับต่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน 1 แห่ง)(วิชาชีพ_4)

-หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
-แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือราชการ
5)ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
-ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการโรงแรม
-ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บันทึกข้อความ