อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์

  Mr.Songphon Uthaisar (Ph.D.)

  ประธานหลักสูตร

  Lecturer/Head of Bachelor Program (Hotel Management)

  E-mail : songphon.u@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7381
More Information  อ.ดร.พรพิมล ศรีธเรศ

  Miss Pornpimon Sritharet (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : pornpimon.srit@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ

  Miss Philaiwan Chompoopor (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : philaiwan.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.สรายุทธ ชัยเลื่องลือ

  Mr.Sarayut Chailuanglua (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : sarayuth.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.เครือจิต เจริญแสน

  Miss Khrueachit Charoensaen

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : khrueachit.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information