อ.ดร. ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ

  Mr.Pattarawit Theerapaksiri (Ph.D.)

  ประธานหลักสูตร

  Lecturer/Head of Bachelor Program (Tourism Management)

  E-mail : pattarawit.t@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิชชา ศรีถาน

  Asst.Prof.Suvitcha Srithan

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : suvitcha.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information


 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ ฟักประไพ

  Asst.Prof.Charin Phakprapai (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : charin.pha@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information


 

  อ.ธราธร บุ้งทอง

  Mrs.Taraton Boongthong

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : taraton.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.วรรณา คำปวนบุตร

  Miss Wanna Khampuanbutra

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : wanna.k@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

  Asst.Prof.Kantimarn Chindaprasert (Ph.D.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร  Lecturer

  E-mail : kantimarn.ch@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี

  Asst.Prof.Linchong Pocharee (Ph.D.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร  Lecturer

  E-mail : linjong.p@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม

  Miss Ochanya Buatham (Ph.D.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร  Lecturer

  E-mail : ochanya.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information


 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์

  Asst.Prof.Patompong Na Champasak (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : pratompong.l@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย

  Asst.Prof.Paranee Boonchai (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : paranee.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7381
More Information  อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น

  Mrs.Mayuree Nasa Khan (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : mayuree.n@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7374
More Information  อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด

  Mrs. Wantakarn Seemarorit Card (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : wantakan.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ

  Miss Kamonthip Laoakkha

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : kamonthip.l@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7377
More Information  อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

  Mr.Chalermkiat Suriyawong

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : chalermkiat.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7377
More Information  อ.ชาลิดา ทาบุรี

  Miss Chalida Taburee

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : chalida.t@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.เรืองศิลป์ อ่วมมีเพียร

  Mr.Ruangsilp Uammeepian

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : ruangsilp.u@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.เครือจิต เจริญแสน

  Miss Khrueachit Charoensaen

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : khrueachit.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ

  Miss.Phatteera Chindaprasert

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : phattheera.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information

         ลาศึกษาต่อ