porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

 

 


อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

 

  ประธานหลักสูตร


  E-mail : wantakan.s@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7302,*6174


ผศ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ


  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


  E-mail : kantimarn.ch@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174


อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม


  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


  E-mail : ochanya.b@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174


ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

 

 


  E-mail : preeda.c@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7302,*6174


ผศ.ดร.ลินจง โพชารี

 

 


  E-mail : linjong.p@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7302,*6174


อ.ดร.จรินทร์ ฟักประไพ

 

 


  E-mail : charin.pha@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800กด*7302,*6174


อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย

 

 


  E-mail : paranee.b@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 043-719800กด*7381


อ.ดร.เยาวภา นียากร

 

 


  E-mail : yaowapha.n@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174


อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

 

 


  E-mail : siriwan.g@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174