อ.ดร.ธนิดา ลครศรี

  Miss Tanida Lakornsri (Ph.D.)

  ประธานหลักสูตร

  Lecturer/Head of Bachelor Program (Tourism Management) (English Program)

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย

  Asst.Prof.Paranee Boonchai (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น

  Mrs. Mayuree Nasa Khan (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7374
More Information  อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ

  Miss Kamonthip Laoakkha

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7377
More Information  อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

  Mr.Chalermkiat Suriyawong

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7377
More Information  อ.ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ

  Miss Philaiwan Chompoopor (Ph.D.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

  Miss Siriwan Ghuangpeng (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.สรายุทธ ชัยเลื่องลือ

  Mr.Sarayut Chailuanglua (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์

  Mr.Songphon Uthaisar (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7381
More Information


 

  อ.ธราธร บุ้งทอง

  Mrs.Taraton Boongthong

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.วรัณ มังสิงห์

  Mr.Waran Mangsing

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.หริรักษ์ จันทิมะ

  Mr.Harrirak Chantima

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  Mr.Louis Joseph Pierre Gagnon

  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ   Foreign Expert

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174 , 063-7193347
More Information