อำนาจหน้าที่

 

 

         คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารงานส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ได้รองรับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นส่วนงานภายใน
ที่ดำเนินงานจากรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีพันธกิจดังนี้

1.

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีมาตรฐานระดับชาติและในระดับอาเซียน

2.

การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่สังคม

3.

การให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมและการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชนและสังคม

4.

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ