คณะกรรมการประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 


รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- คณบดีคณะสภาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางอัญชลี เต็งประทีป

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการอิสระ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสอ.)
-กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแห่งประเทศไทย


นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม


นายปัญญา ไกรทัศน์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
-คอลัมน์นิสต์จากสำนึกสู่ปากกาของ..ปัญญา ไกรทัศน์ หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน


นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์


ตำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ หจก.ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด, บริษัท เกาะพีพีทัวร์ จำกัด
โรงแรม ศรีสวารา, บริษัทลีฟไลฟ์ อันดามัน และบริษัท เดอะพิตต้าวิลเลจ จำกัด
- รองประธานสมาพันธุ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย