ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์

  Asst.Prof. Monrodee Chaowarat (Ph.D.)

  ผู้รักษาการคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  Acting Dean


  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-791800 ext. *7380 (ติดต่อเลขาคณบดี)  อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ

  Miss Kamonthip Laoakkha

  กรรมการ

  รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7377  อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์

  Mr.Songphon Uthaisar (Ph.D.)

  กรรมการ

  รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย
  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7381  อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

  Mr.Chalermkiat Suriyawong

  กรรมการ

  รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายพัฒนานิสิตและกายภาพ
  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7377 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ มณีโชติ

  Asst.Prof.Somchat Manichot (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : [email protected]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

  Asst.Prof.Kantimarn Chindaprasert (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ

  Miss Papada Anankiratikarn

  กรรมการ

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  อ.ดร.ธนิดา ลครศรี

  Miss Tanida Lakornsri (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด

  Mrs. Wantakarn Seemarorit Card (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7375  อ.ธราธร บุ้งทอง

  Mrs.Taraton Boongthong

  กรรมการ

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  อ.ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ

  Miss Philaiwan Chompoopor (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174