คณะกรรมการประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

  ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

  Professor Pathom Hongsuwan (Ph.D.)

  ประธานกรรมการ


  คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  E-mail : h.pathom@gmail.com
  Tel : 043-791800 ext. *7380 (ติดต่อเลขาคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ มณีโชติ

  Asst.Prof.Somchat Manichot (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : somchati-msu@hotmail.com  อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ

  Miss Kamonthip Laoakkha

  กรรมการ

  รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายบริหารและแผน
  E-mail : kamonthip.l@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7377  อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น

  Mrs. Mayuree Nasa Khan (Ph.D.)

  กรรมการ

  รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
  E-mail : mayuree.n@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7374  อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

  Mr.Chalermkiat Suriyawong

  กรรมการ

  รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
  E-mail : chalermkiat.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7377  อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

  Miss Wantakarn Seemarorit (Ph.D.)

  กรรมการ

  ผู้ช่วยคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
  E-mail : wantakan.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7375  อ.ธราธร บุ้งทอง

  Mrs.Taraton Boongthong

  กรรมการ

  ผู้ช่วยคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ฝ่ายวิชาชีพ
  E-mail : taraton.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  อ.ปภาดา อนันต์กีรติการ

  Miss Papada Anankiratikarn

  กรรมการ

  E-mail : orawan.a@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  อ.ดร.ธนิดา ลครศรี

  Miss Tanida Lakornsri (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : tanida.l@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

  Asst.Prof.Kantimarn Chindaprasert (Ph.D.)

  กรรมการ

  E-mail : kantimarn.ch@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174