แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

 

: : แบบคำร้อง / แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มแจ้งทำความสะอาดและซ่อมแซมห้องน้ำ
แบบฟอร์มใบลาป่วย
แบบฟอร์มใบลากิจทั่วไป
แบบฟอร์มใบลากิจช่วยงาน/กิจกรรม
แบบฟอร์มใบลาออกทัศนศึกษา
บันทึกข้อความเปล่า
บันทึกข้อความแบบมีร่างข้อความ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนิสิตปริญญาตรี
ร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
คำร้องขอลาพักการเรียน
คำร้องขอลาออก
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี(ใบปะหน้า)
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข3
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท)
แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (5 บท)
แบบฟอร์มส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มอนุมัติรายงานความก้าวหน้า
แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือราชการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม-1
แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปล่า
แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน
แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบคำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม GR5 อนุมัติภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
(กรณีนิสิตอยู่นอกคณะ/หน่วยงาน)
แบบฟอร์มขอรับบริการใช้ระบบ iThesis
แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์