porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

 

: : แบบคำร้อง / แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทั่วไป
จดหมายขออนุญาตลาป่วย
จดหมายขออนุญาตลากิจ
บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจ
บันทึกข้อความทั่วไป
บันทึกข้อความเฉพาะคณะฯ
แบบคำขอเทียบประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ)
แบบฟอร์กู้ยืมเงินฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนิสิตปริญญาตรี
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
คำร้องขอลาพักการเรียน
คำร้องขอลาออก
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
แบบรายงานตัวนิสิต
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข3
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนิสิตปริญญาโท
คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
คำร้องของดเรียนรายวิชา
คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องขอเรียนรายวิชาซ้ำหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า B
คำร้องขอลงทะเบียน
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ต่ำกว่า กำหนดในระเบียบ ฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนช้ากรณีพิเศษ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมในระบบ O ในเวลาราชการ O นอกเวลาราชการ
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น
คำร้องขอลาพักการเรียน
คำร้องขอลาออก
คำร้องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต่อ
คำร้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
คำร้องเปลี่ยนสภาพนิสิต
คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา
คำร้องเปลี่ยแผนการเรียน
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาโท
แบบรายงานตัวนิสิต
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3