ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

ปรัชญา :

มุ่งมั่นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ บูรณาการสู่สังคม

   
วิสัยทัศน์ :

คณะชั้นนำด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและอาเซียน

   
พันธกิจ :
1.

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีมาตรฐานระดับชาติและในระดับอาเซียน

2.

การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่สังคม

3.

การให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมและการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชนและสังคม

4.

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ