ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

ปรัชญา :

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิผล

   
วิสัยทัศน์ :

เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรมสู่สังคม

   
พันธกิจ :
1.

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรมให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากลมีคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านหลักสูตรเชิงเดี่ยวและบูรณาการกับศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้อง

2.

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงกแรมสู่สังคม

3. ให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการพัฒนาที่เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
4.

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล