หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
3.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม