หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ
3.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม