ผลงานเผยแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์


ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย บทคัดย่อ ABSTRACT
1 การจัดการอุปทานด้านสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่อนุรักษ์ (Sustainable Management of the Environmental Supply for Nature-based Tourism Destination in Protected Areas) ดร.มยุรี นาสา คาร์น

คลิก

คลิก

2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงานดูแลห้องพักโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (Factors influencing the competence of hotel room attendants in the Northeastern region in accordance with the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA-TP) อ.หริรักษ์ จันทิมะ

คลิก

คลิก

3 อาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพกับการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษา ชุมชนไทญ้อ จังหวัดนครพนม :: (Healthy local food and the application of local wisdom: a case study of Tai Yo Community, Nakhon phanom Province, Thailand) ดร.สรายุทธ ชัยเลื่องลือ

คลิก

คลิก

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจโฮมสเตย์ (Development of Local Wine Products to Promote Tourism and Homestay Business) อ.วรัณ มังสิงห์

คลิก

คลิก


  ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย อาจาร์ที่ปรึกษา/นิสิต บทคัดย่อ ABSTRACT
1 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรของชุมชนต้นแบบในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนกลาง ประเทศไทย ผศ.ดร.จรินทร์ ฟักประไพ
อ.วรรณา คำปวนบุตร

คลิก

คลิก

2 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในแนวปะการังสำหรับกิจกรรมการดำน้ำตื้นบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ผศ.ดร.จรินทร์ ฟักประไพ
นายอุจฉริต์ อาจาระศิริกุล

คลิก

คลิก