ยุทธศาสตร์

 

 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน
3. การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ

6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว