porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

 

ยุทธศาสตร์

 

 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
3. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
7. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน