porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

 

 


นายขรรชัย กลิ่นผกา


  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ


  E-mail : khunchai.k@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7441


นางสาวนันท์นภัสร์ พุ่มพฤกษี


  งานบุคคล


  E-mail : nannaphat.ph@msu.ac.th
  งานบุคคล : personnel_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวจิดาภา วรจินดา


  งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานวารสาร


 E-mail : inkamon.v@msu.ac.th
 ฝ่ายวิจัย : research_thm@msu.ac.th
 วารสารCITH : jcith@msu.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7380


นายชินณกฤช พลศิริ

 

  งานสารบรรณ


  E-mail : nagrit2013@gmail.com
  งานธุรการ/สารบัญ : eds_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวสุวิชากร วุฒิพันธุ์

 

  งานพัสดุ


  E-mail : suwichakhorn.w@msu.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวพัชรพร หวานขม

 

  งานแผนและงบประมาณ


  E-mail : patcharaporn.w@msu.ac.th
  งานแผนและนโยบาย : plan_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นายปรมินทร์ บุญเนตร


  งานอาคารสถานที่


  E-mail : poramin.b@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*6173


นายอานนท์ ชาวะหา

 

  งานโสตทัศนูปกรณ์/งานคอมพิวเตอร์


  E-mail : arnon.c@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวบุษบา บุตรดา


  งานวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : bar_bud@hotmail.com
  ฝ่ายวิชาการ : academic_thm@msu.ac.th
  งานรับนิสิตปริญญาตรี : admission_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174


นายปริญญา ศิริมนตรี


  งานโสตทัศนูปกรณ์/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : parinya.s@msu.ac.th
  งานประชาสัมพันธ์ : pr_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวพัชนีย์ บุญใบ


  งานการเงิน


  E-mail : patchanee.b@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวปิยะวรรณ จันทมาน


  งานบัณฑิตศึกษา/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : piyawan.j@msu.ac.th
  งานบัณฑิตศึกษา : postgradduate_thm@msu.ac.th
  งานประกันคุณภาพการศึกษา : edpex_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-970763 หรือ 043-719800 กด*4083


นางนรฤษ ราวะรินทร์


  งานวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : naris.r@msu.ac.th
  ฝ่ายวิชาการ : academic_thm@msu.ac.th
  งานรับนิสิตปริญญาตรี : admission_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174


นางสาวกาญจนา มูลสุวรรณ


  งานกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  E-mail : kanjana.m@msu.ac.th
  ฝ่ายพัฒนานิสิต : studentaffair_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*6173


นางสาวสิริการย์ ทองสุมาตร


  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/งานประกันคุณภาพการศึกษา


  E-mail : sirikarn.t@msu.ac.th
  ฝ่ายวิชาชีพ : internship_thm@msu.ac.th
  งานประกันคุณภาพการศึกษา : edpex_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174


นายชิตพล พลโสดา


 งานวิชาการ/งานกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์/
 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : chitpon.p@msu.ac.th
  ฝ่ายวิชการ : academic_thm@msu.ac.th
  งานประชาสัมพันธ์ :pr_thm@msu.ac.th
  งานรับนิสิตปริญญาตรี : admission_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7302,*6174


นางสาวปนิชา บุญโชติยกุล


  งานกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  E-mail : panicha.b@msu.ac.th
  ฝ่ายพัฒนานิสิต : studentaffair_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*6173


นางสาวจันทร์นภา วรรณภักดี


  งานพัสดุ


  E-mail : jannapha.w@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวนงลักษณ์ มะณี


  งานการประชุม/เลขานุการคณบดี


  E-mail : nonglak.m@msu.ac.th
  งานการประชุม : secretary_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7380


นางอรัญญา แสนโสภา


  งานสารบรรณ/งานอาคารสถานที่


  E-mail : aranya.s@msu.ac.th
  งานธุรการ/สารบัญ : eds_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นายไพโรจน์ ศรีสารคาม


  งานเทคโนโลยีการศึกษา/งานเว็บไซต์


  E-mail : phairot.s@msu.ac.th
  งานประชาสัมพันธ์ : pr_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นายอนุชา แพงเวียงจันทร์


  งานอัดสำเนาเอกสาร/งานอาคารสถานที่


  E-mail : anucha.anucha2558@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นายลงกฎ สระคูพันธ์


  งานยานยนต์


  E-mail : srakuphant@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางเกษร อรทัย


  งานอาคารสถานที่


  E-mail : kasorn1968kk@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสมพร สีพลมาศ


  งานอาคารสถานที่


  E-mail : somporn0849550354@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นายอนันต์ วงละคร


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นายพีรศักดิ์ ศรีสงคราม


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นายวสันต์ นันตะนะ


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางลัดดาวรรณ ศรีษะพล


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางบังอร เจริญฤทธิ์


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางวันเพ็ญ แก้วดวงศรี


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวจันทร์ทิพย์ โยทะคง


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางสาวนภาพร โยธะคง


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414


นางรัตดาพันธ์ พุทธบาล


  งานอาคารสถานที่


  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 กด*7414