นายขรรชัย กลิ่นผกา

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ


  E-mail : khunchai.k@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7441  นางสาวนันท์นภัสร์ พุ่มพฤกษี

  งานบุคคล


  E-mail : nannaphat.ph@msu.ac.th
  งานบุคคล : personnel_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวจิดาภา วรจินดา

  งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานวารสาร


  E-mail : inkamon.v@msu.ac.th
  ฝ่ายวิจัย : research_thm@msu.ac.th
  วารสารCITH : jcith@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7380  นายชินณกฤช พลศิริ

  งานสารบรรณ


  E-mail : nagrit2013@gmail.com
  งานธุรการ/สารบัญ : eds_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวสุวิชากร วุฒิพันธุ์

  งานพัสดุ


  E-mail : suwichakhorn.w@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวพัชรพร หวานขม

  งานแผนและงบประมาณ


  E-mail : patcharaporn.w@msu.ac.th
  งานแผนและนโยบาย : plan_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นายปรมินทร์ บุญเนตร

  งานอาคารสถานที่


  E-mail : poramin.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *6173  นายอานนท์ ชาวะหา

  งานโสตทัศนูปกรณ์/งานคอมพิวเตอร์


  E-mail : arnon.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวบุษบา บุตรดา

  งานวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : bar_bud@hotmail.com
  ฝ่ายวิชาการ : academic_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  นายปริญญา ศิริมนตรี

  งานโสตทัศนูปกรณ์/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : parinya.s@msu.ac.th
  งานประชาสัมพันธ์ : pr_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 ext. *7414  นางสาวพัชนีย์ บุญใบ

  งานการเงิน


  E-mail : patchanee.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวปิยะวรรณ จันทมาน

  งานบัณฑิตศึกษา/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : piyawan.j@msu.ac.th
  งานบัณฑิตศึกษา : postgraduate_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-970763 or 043-719800 ext. *4083  นางนรฤษ ราวะรินทร์

  งานวิชาการ/งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : naris.r@msu.ac.th
  ฝ่ายวิชาการ : academic_thm@msu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์:043-719800 ext. *7302,*6174  นางสาวกาญจนา มูลสุวรรณ

  งานกิจการนิสิต/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  E-mail : kanjana.m@msu.ac.th
  ฝ่ายพัฒนานิสิต : studentaffair_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *6173  นางสาวสิริการย์ ทองสุมาตร

  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/งานประกันคุณภาพการศึกษา


  E-mail : sirikarn.t@msu.ac.th
  ฝ่ายวิชาชีพ : internship_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  นายชิตพล พลโสดา

  งานวิชาการ/งานกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์/ งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา


  E-mail : chitpon.p@msu.ac.th
  ฝ่ายวิชาการ : academic_thm@msu.ac.th
  งานประชาสัมพันธ์ : pr_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มุกดา

  งานการประชุม/เลขานุการคณบดี


  E-mail : kannika.w@msu.ac.th
  งานการประชุม : secretary_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 กด*7380  นางสาวจันทร์นภา วรรณภักดี

  งานพัสดุ


  E-mail : jannapha.w@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางอรัญญา แสนโสภา

  งานสารบรรณ/งานอาคารสถานที่


  E-mail : aranya.s@msu.ac.th
  งานธุรการ/สารบัญ : eds_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นายธีรเจต กลิ่นผกา

  งานกิจการนิสิต


  E-mail : theerajet.k@msu.ac.th
  ฝ่ายพัฒนานิสิต : studentaffair_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 กด*6173  นายไพโรจน์ ศรีสารคาม

  งานเทคโนโลยีการศึกษา/งานเว็บไซต์


  E-mail : phairot.s@msu.ac.th
  งานประชาสัมพันธ์ : pr_thm@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นายอนุชา แพงเวียงจันทร์

  งานอัดสำเนาเอกสาร/งานอาคารสถานที่


  E-mail : anucha.anucha2558@gmail.com
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นายลงกฎ สระคูพันธ์

  งานยานยนต์


  E-mail : srakuphant@gmail.com
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางเกษร อรทัย

  งานอาคารสถานที่


  E-mail : kasorn1968kk@gmail.com
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสมพร สีพลมาศ

  งานอาคารสถานที่


  E-mail : somporn0849550354@gmail.com
  Tel : 043-719800 ext. *7414  นายอนันต์ วงละคร

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นายวสันต์ นันตะนะ

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นายสรวิศ ประจญ

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางลัดดาวรรณ ศรีษะพล

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางบังอร เจริญฤทธิ์

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางวันเพ็ญ แก้วดวงศรี

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวจันทร์ทิพย์ โยทะคง

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวนภาพร โยธะคง

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414  นางสาวฉันทนา โอวาระโก

  งานอาคารสถานที่


  Tel : 043-719800 ext. *7414