คณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

   ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

  Professor Pathom Hongsuwan (Ph.D.)

  คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  Dean


  E-mail : h.pathom@gmail.com
  Tel : 043-791800 ext. *7380 (ติดต่อเลขาคณบดี)  อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ

  Miss Kamonthip Laoakkha

  รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผน

  Associate Dean for Administration and Planning


  E-mail : kamonthip.l@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7377  อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย

  Miss Paranee Boonchai (Ph.D.)

  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

  Associate Dean for Academic Affair and Educational Quality Assurance


  E-mail : paranee.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7381  อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น

  Mrs. Mayuree Nasa Khan (Ph.D.)

  รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

  Associate Dean for Research and International Relations


  E-mail : mayuree.n@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7374  อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว

  Mr.Kritnaphat Singsivo

  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

  Associate Dean for Student Affairs and Special Services


  E-mail : kritnaphat.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7375  อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

  Mr.Chalermkiat Suriyawong

  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายอาคารสถานที่

  Assistant Dean for Buildings and Facilities


  E-mail : chalermkiat.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7377  อ.ธราธร บุ้งทอง

  Mrs.Taraton Boongthong

  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาชีพ

  Assistant Dean for Professional Training


  E-mail : taraton.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174  นายขรรชัย กลิ่นผกา

  Mr.Khunchai Klinphaka

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

  Head of Secretary Office


  E-mail : khunchai.k@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7441