ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์

  Asst.Prof. Monrodee Chaowarat (Ph.D.)

  ผู้รักษาการคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  Acting Dean


  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-791800 ext. *7380 (ติดต่อเลขาคณบดี)  อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ

  Miss Kamonthip Laoakkha

  รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

  Associate Dean for Administration and Organization development


  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7377 อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์

  Mr.Songphon Uthaisar (Ph.D.)

  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

  Associate Dean for Academic Affair and Research


  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7381  อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์

  Mr.Chalermkiat Suriyawong

  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและกายภาพ

  Associate Dean for Student Affairs and physical development


  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *7377  นายขรรชัย กลิ่นผกา

  Mr.Khunchai Klinphaka

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

  Head of Secretary Office


  E-mail : [email protected]
  Tel : 043-719800 ext. *4081