ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

  Asst.Prof.Kantimarn Chindaprasert (Ph.D.)

  ประธานหลักสูตร

  Head of Doctor of Philosophy Program (Tourism and Hotel Management)

  E-mail : kantimarn.ch@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด

  Mrs. Wantakarn Seemarorit Card (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : wantakan.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม

  Miss Ochanya Buatham (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  Lecturer

  E-mail : ochanya.b@msu.ac.th
 Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย

  Asst.Prof.Nantana Lapvisadchai (Ph.D.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร  Lecturer

  E-mail : nantana.o@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

  Miss Siriwan Ghuangpeng (Ph.D.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร  Lecturer

  E-mail : siriwan.g@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ ฟักประไพ

  Asst.Prof.Charin Phakprapai (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : charin.pha@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย

  Asst.Prof.Paranee Boonchai (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : paranee.b@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information


 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี

  Asst.Prof.Linchong Pocharee (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : linjong.p@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.ธนิดา ลครศรี

  Miss Tanida Lakornsri (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : tanida.l@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.อมลภัช ศรีธเรศ

  Miss Amonphat Sritharet (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : Amonphat.s@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ

  Miss Philaiwan Chompoopor (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : philaiwan.c@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information  อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น

  Mrs. Mayuree Nasa Khan (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : mayuree.n@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7374
More Information  อ.ดร.เยาวภา นียากร

  Miss Yaowapa Neeyakorn (Ph.D.)

  อาจารย์ผู้สอน  Lecturer

  E-mail : yaowapha.n@msu.ac.th
  Tel : 043-719800 ext. *7302,*6174
More Information