โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านหลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตให้มีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงรับทราบแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อนิสิตโดยเฉพาะระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสามารถป้องกันและให้การพยาบาลตนเองและบุคคลอื่นๆ เมื่อได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆ ได้ทันท่วงที


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง