Big Clening Day THM MSU        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30 -16.30 น. ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 40 คนได้ร่วมแรงร่วมใจด้วยความสามัคคีปฏิบัติการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยมีการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ได้แก่ โต๊ะ-เก้าอี้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลิฟท์ ห้องน้ำ ราวบันใด ทางเดิน ประตูเข้า-ออก เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ-เก้าอี ทุกชั้นตั้งแต่ชั้น 1 ถึง ชั้น 7

       โดยการดำเนินงานมีการแบ่งทีมปฏิบัติการออกเป็น 3 ทีม แต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีมกำกับดูแลการดำเนินงาน ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่พบปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2563
 
ประกาศ : นายไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ขรรชัย กลิ่นผกา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 101 ครั้ง