โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้านการจัดการที่พักที่ได้มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สาธารณรัฐไต้หวันในระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้พานิสิตชั้นปีที่ 4 และบุคลาการเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้านการจัดการที่พักที่ได้มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน โดยคณะเดินทางได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจงานบริการ ซึ่งมีการเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่การจัดการท่องเที่ยว ไปจนถึง ธุรกิจการบิน นิสิตได้รับฟังการอบรมและการนำเสนอจากภาควิชาและเดินสำรวจส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ภูมิทัศน์และอาคารภายในเขตมหาวิทยาลัย รวมถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยโพรวิเดนซ์ที่ตั้งอยู่ภายในตัวอาคารห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวัน เช่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ลานจัดนิทรรศการศิลปะฮัวชาน 1914 วัดหลงซาน ตลาดซีเหมิงติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานภูมิศาสตร์เหย่หลิว เป็นต้น


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง