โครงการอบรมการให้ความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำมาใช้ในการประเมินคุณภาพในระดับคณะ

ในโครงการมี ดร.ปารณีย์ บุญไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการ ผอ.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการกว่า50 คน

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3672803599407485


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง