ประกาศเชิญชวนส่งบทความลงวารสาร CITHขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย (Journal of Contemporary Issues in Tourism and Hotel Industry; CITH)” คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) สามารถติดต่อส่งบทความได้โดยตรงที่ E-mail: jcith@msu.ac.th โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งบทความ ได้ที่เว็บลิงก์ https://bit.ly/2PliiiS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น (บรรณาธิการ) โทร. 085-129-0562 หรือ นางสาวจิดาภา วรจินดา (ผู้ประสานงาน) โทร. 064-156-1914


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานวิจัย

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 14 ครั้ง