porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

โครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ Portfolio)วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ Portfolio) “โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ และโครงการรับนิสิตพิการ” โดยมี อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี และอาจารย์ทรงพล อุทัยสาร์ เป็นตัวแทนคณะฯ ร่วมการถ่ายทอดสด (Facebook Live) ผ่าน Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham University ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565(TCAS2565) แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ รวมถึงเพื่อเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ การทำอาหารและขมหวาน ฯลฯ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะการท่องเทียวและการโ รงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่>>> https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.4779705655383935/4779695765384924/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: กองบริการการศึกษา
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง