โครงการพัฒนาสินค้าและอาชีพเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโครงการพัฒนาสินค้าและอาชีพเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อผู้รับผิดชอบและทีมงาน
1) ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หัวหน้าโครงการ
   อ.ดร. มยุรี นาสา คาร์น
2) ชื่อผู้ร่วมโครงการ/ทีมงาน
  1) อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์
  2) อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ
  3) อ.ดร.ปารณีย์ บุญไชย
  4) อ.ดร.ธนิดา ลครศรี
  5) อ.วทัญญู สายนาค
  6) อ.ดร.มงคล คาร์น
  7) ผศ.ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
  8) อ.จินตพร ม่วงเขียว
>>> https://youtu.be/n_F370kDtJY


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 481 ครั้ง