รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2565     ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา
     อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่0650/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจ ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีให้คณบดี
ผู้อำนวนการสถาบัน ผู้อำนวนการสำนัก ผู้อำนวนการศูนย์
     จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายละเอียด Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 280422_140145.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 86 ครั้ง