ประกาศรับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น(ชั้นปี1)และรายใหม่ภาคการศึกษา 1/2565      ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับวามต้องการของปประเทศ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2539
      เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมและกำหนดการรับสมัครให้การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ภาคการศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดตาม downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 100522_105745.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานทุน กยศ.

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 409 ครั้ง