โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร SAR (แบบฟอร์มใหม่)เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร SAR (แบบฟอร์มใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจหลักการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ในโครงการมี ดร.ปารณีย์ บุญไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ให้ความรู้และผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้มีผู้เข้ารวมโครงการทั้งในห้องประชุมและในระบบออนไลน์จำนวนกว่า 30 คน ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5383632511657910


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง