อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ อาจารย์ผู้สอนสาขาการจัดการการโรงแรม นางเกษร เจริญฤทธิ์ และนางสมพร สีพลมาศ รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำสมุนไพรและหลักสูตรการทำขนมไทย      ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ อาจารย์ผู้สอนสาขาการจัดการการโรงแรม นางเกษร เจริญฤทธิ์ และนางสมพร สีพลมาศ รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำสมุนไพรและหลักสูตรการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำขนมไทยเพื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ สามัคคีในชุมชน ณ วัดกลางเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
สามารถอ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5391743720846789/5391732447514583


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง