รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565      ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ตั้งงบประมาณเงินกองทุน จากกองทุนพัฒนากิจกรรมนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น3ประเภทดังนี้
      1.ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเงิน 50,000 บาท
      2.ทุนส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท
      3.ทุนสำหรับนิสิตสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
***อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "Downloadเอกสาร " ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 220722_092211.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 กรกฏาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายพัฒนานิสิต

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 429 ครั้ง