โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสโมสรนิสิต ประจำปี 2565      ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสโมสรนิสิต ประจำปี 2565 ระหว่างคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ
นางสาวกาญจนา มูลสุวรรณ และนายเจษฎา ยอดดี นายกสโมสรนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมเป็นตัวแทนนำคณะเข้าพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนิสิตจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบัน โดยคณะเจ้าพได้มีการต้อนรับขับสู้อย่างอบอุ่น มีการจัดพิธีบายศรีผูกเสี่ยวให้กับบุคลากรและนิสิตของทั้งสองสถาบัน
      นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องเรียนปฏิบัติการครัว ห้องเรียนปฏิบัติการแม่บ้าน ห้องเรียนปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้นิสิตเห็นภาพรูปแบบการและทรัพยากรการเรียนการสอน ตลอดจนได้เห็นจุดเด่นของของต่างสถาบันที่มีการเปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและบริการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกาเรียนในคณะของตนเองได้
      ทั้งนี้ โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสโมสรนิสิต เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสโมสรนิสิตของคณะฯ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่างสถาบัน ช่วยเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ผ่านการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนนิสิตต่างสถาบัน และสามารถหยิบเอาประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาปรับใช้กับตนเองได้ และเหนือสิ่งอื่นใด นิสิตได้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่จากต่างสถาบันเกิดเป็นเครือข่ายนิสิตที่จะช่วยส่งเสริมด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ แก่กันและกันต่อไปในอนาคต
      รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5630173477003811/5630163620338130


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: สโมสรนิสิต/อ.หริรักษ์ จันทิมะ
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง