โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2565 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและขอรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพินดา คูณมี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ กรรมการ,ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต แดนสีแก้ว กรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภา ลีลานันทกุล กรรมการ, สำหรับโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ให้มีความต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อนำผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะให้ครบวงจรคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5650235284997630


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง