โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาวะผู้นำและการคิดวิเคราะห์ ในหัวข้อ       วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาวะผู้นำและการคิดวิเคราะห์ ในหัวข้อ "Bring It On" : Effective Communication Skill Leads to Be a Great Leader” โดยมี Mr.Gregory Raymond หรือคุณครูเกร็ก จากบริษัท ครูเกรกเด้อครับ จำกัด เป็นวิทยากร
      โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ผ่านเทคนิคการสอนของครูเกร็กที่มีลูกเล่นและกลวิธีที่ช่วยกระตุ้นให้นิสิตกล้าแสดงออกและนำเสนอตัวตนของตนเองออกมาได้อย่างไม่เขินอาย อีกทั้ง นิสิตยังได้ฝึกการคิดวิเคราะห์จากกิจกรรมเชิงจิตวิทยาของวิทยากรที่ช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้โจทย์ปัญหาที่ได้รับ ทำให้นิสิตดึงศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรมที่ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5653141048040387/5653108364710322


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ชิตพล พลโสดา
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง