โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านธุรกิจโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Once A Hotelier, Always A Hotelier”      วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากาจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ร่วมกับสาขาการจัดการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านธุรกิจโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Once A Hotelier, Always A Hotelier” โดยวิทยากร คุณทัศนัย สินอากร General Manager จากโรงแรม เสล (เส-ละ) เชียงใหม่ ณ ห้องเรียน TH206 ชั้น 2 อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) ให้แก่นิสิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาการจัดการโรงแรม ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานในธุรกิจโรงแรมและงานบริหารที่พัก รวมถึงการได้เห็นภาพธุรกิจโรงแรมและที่พักผ่านมุมมองและทรรศนะของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะช่วยให้นิสิตเข้าใจภาพรวมของระบบการบริหารจัดการงานโรงแรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น .
      นอกจากการรับฟังการบรรยายให้ความรู้แล้ว คุณทัศนัย หรือ พี่ก้อง ยังได้แบ่งปันประสบการณ์จากจุดเริ่มต้นของการทำงานในธุรกิจโรงแรม ปัญหา อุปสรรค และแนวคิดในการวางตนในการทำงานอย่างไรให้สามารถอยู่ในสายงานมาได้อย่างยาวนาน จนก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของโรงแรม เสล เชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตที่เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ตัวแทนนิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการออกฝึกงาน 3 ครั้ง ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์และความประทับใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ผ่านมาให้วิทยากรและเพื่อนๆ นิสิตต่างสาขารับทราบด้วย .
      อนึ่ง กิจกรรมนี้ยังเป็นเวทีให้นิสิตเข้าใจถึงแก่นแท้ของงานบริการรวมถึงความสำคัญของการเข้าใจเนื้องานและมีทัศนคติที่ดีต่องานของตน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จในอาชีพในอนาคต ถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจแก่นิสิตที่จะออกฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการจริงในไม่ช้านี้ได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้ บรรยายพิเศษที่เกิดขึ้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมจาก อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี อาจารย์ปภาดา อนันต์กีรติการ และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่ช่วยชี้ประเด็น ตั้งข้อสังเกต ตลอดจนให้โจทย์แก่วิทยากรและนิสิตได้ร่วมถกและไขข้อสงสัยต่างๆ ที่มีต่ออาชีพในสายงานการโรงแรม
รายละเอียดเพิ่มเติม>>> https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5656329291054896/5656277351060090


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี/ ชิตพล พลโสดา
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 0 ครั้ง