งานประชุมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 (CITH#7)       วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 (CITH#7) ภายใต้ชื่อ "Regenerative Tourism - การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมถกประเด็นจากหลายภาคส่วน ได้แก่
1.คุณริศรา ศิริพรหมโชติ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
2. คุณกนกลดา บุตรพิมพา เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       โดยมีอาจารย์เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน” และประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์การทำงานพร้อมหลักคิดที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและความสุขของตนเองเพื่อเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่นิสิตที่ร่วมรับฟังจำนวนกว่า 400 คน โดยทำการถ่ายทอดสดให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมรับชมผ่านระบบ Cisco WebEx ทางเพจ Facebook คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       นอกจากนี้ ช่วงบ่ายยังมีการสัมมนาวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเองโดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5801282913226199/5801265696561254


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง