ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ2566       ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกขององค์ประกอบคุณภาพ
       บัดนี้ คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน
       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Downloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 200223_161502.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 398 ครั้ง