รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565     ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งงบประมาณเงินกองทุน จากกองทุนพัฒนากิจกรรมนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 อ่านรายละเอียดและใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ "Downloadเอกสาร" ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 120723_114455.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 กรกฏาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายพัฒนานิสิต

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 991 ครั้ง