ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร     ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ เนื่องในโอกาสได้รับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาดีเด่น (กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)​" ประจำปีการศึกษา 2565 จาก ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
     และขอขอบพระคุณ สำนักศึกษาทั่วไป ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของความวิริยะ อุตสาหะ ของคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยรางวัลนี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปได้เป็นอย่างดี รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม=> https://www.facebook.com/photo?fbid=696255022540812&set=
pcb.696255085874139


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: สำนักศึกษาทั่วไป
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 178 ครั้ง