โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนันทนาการกลางแจ้ง เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก     ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย นำนิสิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในรายวิชาการจัดการนันทนาการกลางแจ้ง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนันทนาการกลางแจ้ง เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำความรู้ในชั้นเรียนรายวิชานันทนาการกลางแจ้งไปสู่การปฏิบัติภาคสนาม คือได้ทำการกางเต็นท์เพื่อเป็นที่พักแรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจริง ซึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภายหลังจากที่นิสิตจะได้ลองฝึกปฏิบัติและสอบการกางเต็นท์ในพื้นที่โดยรอบคณะมาแล้ว และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการพัฒนานาศักยภาพนิสิตนอกสถานที่ในครั้งนี้คือ การนั่งแพล่องแก่งจริงในลำน้ำเข็ก ลำน้ำที่ถือกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอเขาค้อ แล้วไหลผ่านอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เรียนได้ตื่นตาตื่นใจเป็นครั้งแรก อีกทั้ง ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง ซึ่งหากอยู่ในพื้นที่คณะหรือมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว ก็ยากที่นิสิตจะได้นำความรู้ไปฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งในการออกฝึกงานและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน
     ทั้งนี้ การออกภาคสนามเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีพื้นที่ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และพัฒนาทักษะจากการได้ลงมือทำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในสถานที่จริง
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=697385225761125&set=
pcb.697388899094091


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง