สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท     วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวชมพูนุท สมแสน นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (5 บท) ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร” ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตัวนิสิตในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=6472900389465336&set=
pcb.6472660459489329


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: นางสาวปิยะวรรณ จันทมาน
เขียนข่าว: นางสาวปิยะวรรณ จันทมาน

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง