โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่นิสิตชั้นปีที่สี่ ปีการศึกษา 2566     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ ร่วมกับ สำนักวิทยาบริการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน ในหัวข้อ เงินทองต้องวางแผน และครบเครื่องเรื่องลงทุน เพื่อให้แก่นิสิตชั้นปีที่สี่ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้รับความรู้จากหัวข้อบรรยายแล้วนั้น ยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการลงทุน และถาม ตอบข้อสงสัยด้านการเงินที่เป็นประโยชน์ร่วมกับวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนที่มีชื่อเสียง 2 ท่าน ได้แก่ คุณภูริภัทร เขียวบริบูรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณสุธารัตน์ จันทร์นุ่น เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเงิน ก่อนออกสู่โลกการทำงานในอนาคต และกลุ่มเป้าหมายนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการพัฒนาและวางแผนธุรกิจโรงแรม เพื่อให้นิสิตกลุ่มดังกล่าวสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางการเงินและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและวัฒนธรรมการลงทุนที่ดีเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพด้านการเงินของประเทศต่อไป
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=701488255350822&set=
pcb.701488812017433


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อ.ดร. ทรงพล อุทัยสาร์
เขียนข่าว: อ.ดร. ทรงพล อุทัยสาร์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง