โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2566     วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี และอาจารย์วรัณ มังสิงห์ นำนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ร้านโต๊ะอาหาร บิสโตร แอนด์ เรสทัวรองท์ (TOH R HAAN Bistro & Restaurant) ซึ่งเป็นสถานประกอบการด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งไทยและตะวันตกที่ได้มาตรฐานในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการผลิตไวน์ รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติในการดื่มเครื่องดื่มประเภทไวน์ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยมีวิทยากรจากทางร้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์และการปรุงอาหารบรรยายให้ความรู้ และสาธิตขั้นตอนการนำเสนอและให้บริการไวน์ การชิมไวน์ที่ขึ้นชื่อ 5 ยี่ห้อ (Wine Tasting) โดยจับคู่กับอาหารเมนูที่แตกต่างกัน หรือที่เรียกว่า “Food Pairing” ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการจับคู่ประเภทของเครื่องดื่มกับเมนูอาหารที่เหมาะสมความนิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวตะวันตกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของไวน์ เป็นการเสริมสร้างความรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของกล่าวคือ นิสิตรู้จักสายพันธุ์องุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ เข้าใจหลักการในการพิจารณาคุณสมบัติของไวน์
     ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากชั้นเรียนรายวิชาการปฏิบัติการและบริการบาร์และเครื่องดื่มสู่การเรียนรู้ปละฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอก ซึ่งก่อนจะสิ้นสุดโครงการ วิทยากรได้ให้นิสิตทำแบบทดสอบเพื่อวัดองค์ความรู้หลังการอบรมพร้อมมอบของรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้สุงสุดอีกด้วย
   รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo/?fbid=714625544037093&set=
pcb.714627580703556


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2566
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ชิตพล พลโสดา
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง