ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตร ITM ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตร ITM การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อชุดโครงการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามแนวคิดการแก้ปัญหา โดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solution) และโครงการพัฒนาศักยภาพและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดมหาสารคาม
     โครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ มี อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ และมี อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ เป็นหัวหน้าชุดโครงการย่อย กำหนดพื้นที่ศึกษาใน ต.ตลาด และ ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
     โดยเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
     ชุดโครงการบริการวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและขีดความสามารถในการพัฒนาของชุมชน รวมทั้งออกแบบเส้นทางและกิจกรรมทางน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำตามลำห้วยคะคาง ตั้งแต่แก่งเลิงจาน ไปจนถึงวัดป่าวังน้ำเย็น
     นอกจากนั้นแล้ว ในชุดโครงการย่อย ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และการเล่าเรื่องราว รูปแบบใหม่ของพื้นที่กุดแดง และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเป็นผู้นำกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
รายละเอียดเพิ่้มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=838905621609084&set=
a.564795035686812


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: งานประชาสัมพันธ์
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง