ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น หลักสูตร ITM ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น หลักสูตร ITM การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงการแนวทางการออกแบบและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
     โครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.เมธี พิริการนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อ.อิสเรส สุขเสนี และ อ.ดร.มงคล คาร์น กำหนดพื้นที่ศึกษาใน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
     โดยเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     ชุดโครงการบริการวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมกายภาพ วัฒนธรรม สังคมในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ครอบคลุมเนื้อหาความสำคัญด้านต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อสืบค้นของดีชุมชน พื้นที่ศาสนสถาน พื้นที่ทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม ร้านอาหารชุมชน พื้นที่ทางธรรมชาติ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเพื่อสร้างความเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจากการคู่มือท่องเที่ยววิถีชุมชนแก่งเลิงจาน
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=839002604932719&set=
a.564795035686812


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: งานประชาสัมพันธ์
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 29 ครั้ง