ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด หลักสูตร ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ "โครงการแนวทางการเชื่อมโยงพัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำจังหวัด สู่การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม"
     โครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์​ คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นหัวหน้าโครงการ กำหนดพื้นที่ศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
     โดยเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo/?fbid=841553451344301&set=
a.564795035686812


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: งานประชาสัมพันธ์
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง