โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบาย No Gift Policy         เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย No Gift Policy ณ ห้อง TH2 107 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานแถลงนโยบาย เพื่อการพัฒนาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บุคลากรภายในคณะ ทั้งสายสนับสนุนและวิชาการ เข้าใจร่วมกันเรื่องนโยบายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เดินหน้าและพัฒนาต่อไปในอนาคตเป็นทิศทางเดียวกัน
         ทั้งนี้ยังมีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบาย No Gift Policy “งดการให้ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง” ซึ้งมีทั้งหมด 6 ข้อดังนี้
1 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2 ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากตำแหน่งหน้าที่อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
4 ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน มีความละอาย และเกรงกลัวที่จะทำการทุจริตคอร์รัปชั่น นำสู่การเป็นคณะฯ ที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบาย และทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง
5 ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตจากองค์กรภายนอก เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
6 กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** (click)


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2567
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง