ภาพกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับบันฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566     ภาพกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตร ปร.ด.(การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านระบบออนไลน์
     กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการและคณาจารย์ผู้สอน เพื่อให้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
     ในการนี้ สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
ประธานหลักสูตร ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด
ประธานหลักสูตร ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์ ดร.โอชัญญา บัวธรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=855807423252237&set=
pcb.855807993252180


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 02 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เขียนข่าว: สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 13 ครั้ง