สำนักบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สอบ 3 บท)นายบุรินทร์ ศิริเนตร์



     วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สอบ 3 บท)
นายบุรินทร์ ศิริเนตร์
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
รูปแบบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวสูงวัยชาวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี
     ในนาม สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่าเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นิสิตในครั้งนี้ค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo/?fbid=7455123121243053&set=
pcb.7455136164575082


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปิยะวรรณ จันทมาน
เขียนข่าว: ปิยะวรรณ จันทมาน

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 6 ครั้ง