หลักสูตร ITM ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566     หลักสูตร ITM ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566
     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชบา TH2-103 และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
     โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล และ คุณชนม์ณานันท์ ปราการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม Avista Hideaway Phuket Patong Hotel
     นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปี ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ชั้นปีที่ 1
นางสาวเกษริยา ศรีหนารถ และนายอภิรักษ์ แพะขุนทศ ชั้นปีที่ 2 นายดาเนียล ป้อคำ
และนางสาวภิญญดา จันทร์ถมยา ชั้นปีที่ 3 นางสาวศศินา ลามณี ชั้นปีที่ 4 นายก้องภพ อ่อนวิมล
     กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนการสอน แก่ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ITM เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo/?fbid=863436519155994&set=
pcb.863540545812258


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: หลักสูตร ITM
เขียนข่าว: หลักสูตร ITM

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 11 ครั้ง